Стрий. ДНЗ № 16
ЗВІТ КЕРІВНИКА

                                                                                    Звіт керівника

ДНЗ №16 за

2018 – 2019 навчальний рік.

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про ДНЗ «Сонечко»:

Знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Коновальця,6

 Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:30 до 18:00

 Функціонує – 3 групи.

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

 - Закону України «Про охорону праці»

- Кодексу «Про працю»

 - освітньої програми «Українське дошкілля».

А також відповідно до Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 липня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується  завідувачем.

 Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2018-2019 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

  •   продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовно-моральних якостей, емоційно - ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до рідного краю, Батьківщини.

 

  • вдосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми  рухової активності та основ валеологічної культури.

 

  • формувати навички трудового виховання як засобу ранньої соціалізації дітей дошкільного віку; забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі.

 

 

      У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально.  Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи  з безпеки  життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, тренінги . Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників.

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ДНЗ створена творча група вихователів, яка спрямувала свою діяльність у напрямку «Національно- патріотичне виховання у становленні майбутнього громадянина».

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями:

-   гурток « Маленькі англічани» (керівник гуртка – Борисюк Н.О.)   

  Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічного, музичного вихованню дітей.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2018-2019 н.р. з вихованцями дошкільного закладу «Сонечко» були проведені різноманітні заходи та свята.

  Головним підсумком  освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи.

Робота медичного  персоналу

         Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Завідувач та ст. медична сестра Яковчук  Г.О. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

  Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей. Середньорічна кількість відвідуваності складає 86,2%. 

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

       Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснювалось   за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 99%.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

         Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи.  Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та медична сестра.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ «Сонечко» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

завідувача ДНЗ (ясла-садок) №16

«Сонечко»

за 2017-2018н.р.

   Даний звіт зроблений на підставі наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 року № 55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, та від 23 березня 2005 року № 178 “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.

 Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Результативність методичної роботи.

       Педагогічний колектив спрямовував свою роботу у 2017-2018р. на вирішення наступних завдань:

      Проблема:           

«Формування дитячої особистості, підготовка її до успішного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності»

Завдання освітньої діяльності ДНЗ №16  на 2017-2018 н.р.

1.Продовжувати працювати над розвитком духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

2.Формування комунікативно – мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

3.Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі екологічного виховання. 

     Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 року № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

 Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах ,педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

    вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування навичок дослідницької діяльності під час занять з образотворчого мистецтва, втілення принципу інтеграції, (фрагменти експериментальної роботи);

   осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

    залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

     Кадрами дошкільний заклад укомплектований , згідно штатного розпису. Працює  в дитячому садку -20 працівників: педагогічних працівників -8; технічний персонал -11; музичий керівник -1.

   Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

   Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

  Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. Протягом 2017-2018 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

  На базі нашого ДНЗ в місяці травні  було проведено методичне об'єднання вихователів дошкільних груп. Захід був проведений змістовно, на належному методичному рівні:

  • Громадянське виховання дітей  старшого дошкільного віку;
  • Як народжується любов до Батьківщини;
  • Використання дидактичних ігор на народну тематику та народних ігор на заняттях з громадянського виховання.

     Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

    Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Сонечко» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

   Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі.  Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сім’ями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

   Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації. Педагоги заміняли ситуацію, традиційну для дошкільних закладів, з щоденним розв’язанням обов’язкових освітньо-виховних завдань, на таку, коли дітям пропонується приваблива життєва ситуація, і вони разом з вихователем розмірковують  яке прийняти рішення.

         Педагогічна діяльність вихователів у 2017-2018  навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості. Педагогічний колектив закладу працював за програмою «Українське дошкілля».

     Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки педагога, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати педагогічну позицію.

     Першочергове завдання адміністрації ДНЗ – консолідувати зусилля на створенні моделі неперервної освіти педагогів, що є органічним компонентом процесу вдосконалення навчально-виховного процесу.

     Навчання  педагогів в ДНЗ №16 відбувалося з використанням таких

Нетрадиційних  форм  методичної роботи

- засідання  „круглого столу” з обміну досвідом та обговорення актуальних питань викладання навчальних предметів,

- творчі групи, робота в яких допомагає кожному глибоко усвідомити сутність нових методичних ідей, їх роль в особистому досвіді, здійснити експериментальну перевірку розроблених проектів, моделей;

- рольові ігри, методичні сесії, естафети, ярмарки, панорами методичних навичок, мозковий штурм, огляди-конкурси.

          Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

           Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Педагогічні ради    

№п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітки

 

I.

 

 «Про основні завдання педагогічного колективу на 2017 – 2018 н.р.»

Виконання рішень попередньої педради.

1.Аналіз літнього оздоровчого періоду.

2. Визначення стратегічних напрямків пед процесу на наступний рік. Обговорення і затвердження плану роботи на 2017-2018н.р.

3. Ознайомлення з завданнями та рекомендаціями  серпневої міської педагогічної конференції на 2017/2018 навчальний рік

4. Різне

 

VIII.17

 

Завідувач

 

Вихователі

 

 

 

Федунишин Г.Ю.

 

 

     Завідувач

 

 

 

 

 

Звіт

 

Дискусія

 

 

Інформація

 

 

 

 

II.

 

 

«Формування духовності та патріотизму засобами художньо - естетичного виховання»

Виконання рішень попередньої педради

1.   «Щоб країна пишалася нами»- формування основ патріотизму в дошкільнят. (Д\В №8, 2017р.)

2. «Нація народжується в колисці»

3 Підсумки роботи за І квартал

4.Різне

 

I.17

 

 

 

 

 

Берник М.В.

 

Стеблій С.І.

 

Зав. ДНЗ

Зав. ДНЗ

 

 

 

 

 

Доповідь

 

Доповідь

 

 

 

 

 

ІІІ.

 

«Формування навичок

спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми»

Виконання рішень попередньої педради

1. Мовлення – основа розвитку.

2. Мовленнєва робота поза заняттям.

3. Підсумки роботи за ІІ квартал

5.Різне.

ІІ.18

 

 

 

 

Юрків О.Б.

Федунишин Г.Ю.

 

Зав ДНЗ

 

 

 

 

 

 

Доповідь

З досвіду роботи

IV.

«Атестація педагогічних працівників»

ІІІ.18

Зав ДНЗ

 

V.

« Підсумки роботи  у 2017-2018 н.р

Виконання рішень попередньої педради

1.Аналіз освітньо-виховної роботи ДНЗ.

2. Умови успішної педагогічної діяльності з формування екологічної компетентності дошкільників.

3. Стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та завдання щодо усунення недоліків у виховній роботі;

4.  Літнє оздоровлення

5.Різне

V.18

 

 

Зав.ДНЗ,

 

Барган О.Б.

 

 

 

Завід.ДНЗ

Медсестра

 

 

 

 

З досвіду роботи

 

 

Матеріали перевірки

 

 

План роботи

    

     Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Українське дошкілля».

  Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє власний сайт. Фотогалерея, цікаві статті – це все сприяє відкритості в роботі закладу.

Результати роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку в межах закріпленої території.

 За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. З цього питання цілий рік у закладі працював консультаційний пункт для батьків та дітей, які не відвідують ДНЗ, а також батьків закладу.

Медичне обслуговування.

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром з дитячої поліклініки та старшою медичною сестрою  Яковчук Г.О. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

 

 

Організація харчування.

   В ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

 У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

  Для правильної організації харчування на основі перспективного меню  складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування. 

Завдання на новий 2018-2019 навчальний рік.

     Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно - методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільному закладі в 2016-2017 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий 2018-2019навчальний рік такі завдання:

        Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

  Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 16, завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу, у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Результативність методичної роботи.

       Педагогічний колектив спрямовував свою роботу у 2016-2017р. на вирішення наступних завдань:

        1. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності.

        2. Продовжувати роботу з трудового виховання в процесі організованої ігри та самостійної предметно-практичної діяльності дітей

        3. Ранній вік- основа всебічного розвитку особистості дошкільника.

     Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 року № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

 Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах ,педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування навичок дослідницької діяльності під час занять з образотворчого мистецтва, втілення принципу інтеграції, (фрагменти експериментальної роботи);

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

       Кадрами дошкільний заклад укомплектований , згідно штатного розпису. Працює  в дитячому садку -20 працівників: педагогічних працівників -8; технічний персонал -11; музичий керівник -1.

  Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

      Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію .       Протягом 2016-2017 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

         На базі нашого ДНЗ було проведено методичне об'єднання музичних керівників «Мовленнєве музикування як засіб творчого розвитку дітей». Захід був проведений змістовно, на належному методичному рівні.

       Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Сонечко» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

        Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сім’ями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

             Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації. Педагоги заміняли ситуацію, традиційну для дошкільних закладів, з щоденним розв’язанням обов’язкових освітньо-виховних завдань, на таку, коли дітям пропонується приваблива життєва ситуація, і вони разом з вихователем розмірковують  яке прийняти рішення.

         Педагогічна діяльність вихователів у 2016-2017 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості. Педагогічний колектив закладу працював за програмою «Українське дошкілля».

          З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

          Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

           Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

           Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

п/п

Тема заходу

Термін

виконання

 

 1.

 «Пріоритетні  завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у  2016-2017н.р.»

Серпень 2016

 2.

«Патріотичне виховання»

Листопад 2016

 3.

«формування навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми»

Березень 2017

 4.

« Підсумки та планування роботи»

Травень 2017

    

     Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Українське дошкілля».

         Педагогам в 2016-2017 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє власний сайт. Фотогалерея, цікаві статті – це все сприяє відкритості в роботі закладу.

Результати роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку в межах закріпленої території.

 За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. З цього питання цілий рік у закладі працював консультаційний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок, а також батьків закладу.

Медичне обслуговування.

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром з дитячої поліклініки та старшою медичною сестрою  Яковчук Г.О. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

Організація харчування.

   В ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективногоменю  складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування. 

Завдання на новий 2017-2018 навчальний рік.

     Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільному закладі в 2016-2017 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий 2017-2018 навчальний рік такі завдання:

        Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 8. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.