Стрий. ДНЗ № 16
КОШТОРИС

   
         
         
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Два мільйони чотириста тридцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 коп. 2435500,00 грн.
 
  (сума словами і цифрами)
  Начальник віллілу освіти 
  (посада)                      
      О.Я.Матвіїв
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  15.01.2019    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2019 рік
22414400  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Стрий, вул.Коновальця,6
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611010  Надання дошкільної освіти)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2 056 900,00 - 2 056 900,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 056 900,00 х 2 056 900,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 2 056 900,00 378 600,00 2 435 500,00
Поточні видатки 2000 2 056 900,00 378 600,00 2 435 500,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 1 489 700,00 - 1 489 700,00
Оплата праці 2110 1 220 900,00 - 1 220 900,00
Заробітна плата 2111 1 220 900,00 - 1 220 900,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 268 800,00 - 268 800,00
Використання товарів і послуг 2200 566 700,00 378 600,00 945 300,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 000,00 - 7 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2 000,00 - 2 000,00
Продукти харчування 2230 257 800,00 378 600,00 636 400,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 28 400,00 - 28 400,00
Видатки на відрядження 2250 800,00 - 800,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 269 400,00 - 269 400,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 7 600,00 - 7 600,00
Оплата електроенергії 2273 13 300,00 - 13 300,00
Оплата природного газу 2274 248 500,00 - 248 500,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 1 300,00 - 1 300,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 300,00 - 1 300,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 500,00   500,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     Котик О.Б.
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     Мощич Н.М.
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
15.01.2019р      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.